Huidige activiteiten

De activiteiten die door Beytna geboden zullen worden zijn:

 • Sport en bewegen
 • Spelletjes spelen in samenwerking met kinderen
 • Samen koken samen eten
 • Eigen moestuin aanleggen en onderhouden
 • Muziek luisteren
Gemaakt door: Ilvy Njiokiktjien

Bestuur

De leden van het raad van toezicht zijn:

  • Voorzitter: A.M. Caspers

  • Lid: J.H. Kooning

  • Lid: A. Daldal

  • Lid: R.L.M. Schaap

Beloningsbeleid

Het belongingsbeleid van Stichting Beytna ziet er als volgt uit:

 • Beytna werkt voornamelijk met vrijwilligers die een onkostenvergoeding krijgen.


 • Momenteel hebben we 1 betaalde kracht (1 FTE).


 • Het bestuur krijgt op dit moment geen onkostenvergoeding.

Onze doelstellingen en beleidsplan

Wij willen een thuis bieden met herkenbare, veilige en betekenisvolle omgeving die houvast biedt aan de senioren. Dit zal gerealiseerd worden door:

 • De omgeving, die zoveel mogelijk overeenkomst heeft met het “thuis”, wat terug te vinden zal zijn in de indeling en inrichting van de ruimte.


 • De medewerkers zullen een afspiegeling zijn van de culturele achtergrond van de cliënten. Zij zullen toegespitst zijn met kennis en waarden en normen van de culturele achtergrond van de cliënt.


 • De immateriele omgeving die gevormd wordt door prikkels en signalen zoals geuren, geluiden, beelden en sfeer uit hun cultuur


 • Onze visie is om een gevestigde en gerespecteerde organistatie te worden die werkt van een duidelijke visie: niet de beperkingen maar de mogelijkheden staan centraal.

Doel volgens statuten

De stichting heeft ten doel: het verzorgen van interculturele zorg en huisvesting voor ouderen met en zonder een zorgindicatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderiijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 2. De stichting tracht haar doe! onder meer te verwezenlijken door: a. het bieden van activiteiten, die bijdragen aan het (sociaal) welzijn en welbevinden van ouderen; b. door middel van het huren of het in eigendom verkrijgen of het 0p andere wijze ter beschikking krijgen van passende accommodatie om de onder a. genoemde activiteiten te kunnen aanbieden, in Amersfoort ofandere Socaties in Nederiand, alles in de ruimste zin van het woord alsmede het ontplooien van enige activiteiten die op enigerlei wijze direct of indirect hieraan dienstbaar kunnen zijn.

Gemaakt door: Ilvy Njiokiktjien

Jaarverslag 2019 Downloaden